TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Päivitetty 31.1.2018

1 Rekisterinpitäjä
Arjessa Oy
PL 27, 60101 Seinäjoki
Puhelin 020 734 9150

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elina Harju, henkilöstöjohtaja
PL 27, 60101 Seinäjoki
Puhelin 040 724 9985

3 Rekisterin nimi
Työnhakijarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Arjessa Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ”Arjessa” työntekijöiden ja työharjoittelijoiden valintaan sekä ennen työsuhteen alkamista tarvittavien tietojen käsittely.

5 Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot:
- nimi
- sukupuoli
- syntymäaika
- yhteystiedot
- äidinkieli
Muut tiedot:
- tehtävät, joista hakija kiinnostunut
- koulutus ja työkokemustiedot
- voimassa olevat ammatilliset pätevyydet
- muu osaaminen (esim. kielitaito, IT-osaaminen, jne.)
- kuva
- cv
- palkkatoive

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään työnhakijalta itseltään hakemuslomakkeen muodossa. Tietoja voidaan haastattelun yhteydessä täydentää.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Arjessa ei luovuta säännönmukaisesti henkilöihin liittyviä tietoja kolmansien osapuolien käyttöön. Rekrytoitaessa ja henkilön tehtävään soveltuvuutta arvioitaessa Arjessa voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn rekrytointia ja henkilöarviointia suorittavalle yhteistyökumppanille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Työhakemus tulostetaan manuaalisesti tarvittaessa. Manuaalista aineistoa säilyttävät Arjessa Oy:n henkilöstöjohtaja, tai Arjessa rekrytointeihin osallistuvat esimiehet ja asiantuntijat lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä, kun sen käsittelyyn ei ole enää laissa tarkoitettua perustetta, kuitenkin viimeistään 6 kk kuluttua tietojen saamisesta.
Sähköinen aineisto:
Työnhakijarekisterin tietojen käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin. Oikeudet näiden tietojen käsittelyyn ovat Arjessa Oy:n henkilöstöjohtajalla sekä Arjessan rekrytointeihin osallistuvilla esimiehillä ja asiantuntijoilla. Tietojen käsittely tapahtuu henkilökohtaisten käyttöoikeuksien kautta. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. IT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Hakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen järjestelmä poistaa ne automaattisesti.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Arjessa Oy, PL 27, 60101 Seinäjoki

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Arjessa Oy, PL 27, 60101 Seinäjoki